Rozsah právních služeb

JUDr. Martin Pavelka, advokát, se věnuje prakticky všem oblastem práva, dle aktuálních požadavků klienta.

Zaměřuje se nicméně obvykle na tyto oblasti:

Obchodní právo

 • smluvní právo – příprava či připomínkování obchodních smluv
 • zastupování před rejstříkovým soudem, příprava dokumentů, návrhů na zápis či výmaz zapisovaných údajů
 • právo obchodních společností a družstev – např. zakládání obchodních společností a družstev, příprava změny zakladatelských dokumentů, příprava valných hromad, převodů obchodních podílů, zvýšení či snížení základního kapitálu, fúze společností atp.
 • problematika nekalé soutěže

Občanské právo

 • spotřebitelské smlouvy
 • kupní, darovací smlouvy a jiné smlouvy dle občanského zákoníku
 • rozvodová řízení, vypořádání společného jmění manželů
 • řízení ve vztahu k nezletilým

Pracovní právo

 • příprava pracovních smluv, kolektivních smluv, interních směrnic a pokynů zaměstnavatele, výpovědí a dohod o skončení pracovního poměru
 • sepis stanovisek a právních rozborů k problematice pracovního práva dle aktuální potřeby klienta
 • řešení problematiky agenturního zaměstnávání
 • zastupování v případě kontroly ze strany inspektorátu práce, příprava stanovisek a námitek ke kontrolním zjištěním

Právo duševního vlastnictví

 • problematika autorského práva, zaměstnanecký děl,
 • práva průmyslového vlastnictví
 • problematika ochranných známek
 • řešení problematiky porušování goodwill, dobré pověsti právnické osoby, její obchodní firmy atp.

Trestní a přestupkové právo

 • zastupování v řízení před trestními a správními orgány,
 • sepis rozborů a stanovisek k problematice trestněprávního postihu určitých jednání atp.

Správní právo

 • zastupování ve správním řízení
 • příprava stanovisek zejména k problematice ze stavebního práva a územního řízení
 • ochrana osobních údajů

Veřejné zakázky

 • příprava zadávací dokumentace a veškeré další dokumentace
 • zpracování odpovědí na dotazy, stanovisek k dílčím problémům a aspektům případu
 • organizační zabezpečení průběhu jednotlivých veřejných zakázek

Dále např. živnostenské právo, insolvenční právo, právo s mezinárodním prvkem atp.